30آذر

عوض شدن

پریروزا داشتم به یکی از دوستام فکر می کردم که میخواست عوض شه …. همش می گفت: من ایکارو کردم٬ دیگه نمیکنم به جاش این کار رو می کنم ٬ من اون کارو می کردم ٬ دیگه انجامش نمیدم٬ بجاش اینکارو می کنم …. بهش میگم تو که میخوای عوض شی چرا هی گذشتتو میاری وسط … کسی که یکیو زده ٬ بعد عذاب وجدان گرفته نمیاد بگه ایندفعه آروم تر بزنم که عذاب وجدان نگیرم ٬ میاد میگه من دیگه هیچ وقت کسیو نمیزنم.پس:
کسی که میخواد عوض شه، نگاه نمیکنه چی بوده، نگاه میکنه چی میخواد بشه.

بازنشر پست

درباره مهدی خطیری

عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم. + ادامه دارد.

پاسخ خود را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved