عقل نوشته

30آذر

عوض شدن

پریروزا داشتم به یکی از دوستام فکر می کردم که میخواست عوض شه …. همش می گفت: من ایکارو کردم٬ دیگه نمیکنم به جاش این کار رو می کنم ٬ من اون کارو می کردم ٬ دیگه انجامش نمیدم٬ بجاش اینکارو می کنم …. بهش میگم تو که میخوای عوض شی چرا هی گذشتتو میاری وسط … کسی که یکیو زده ٬ بعد عذاب وجدان گرفته نمیاد بگه ایندفعه آروم تر بزنم که عذاب وجدان نگیرم ٬ میاد میگه من دیگه هیچ وقت کسیو نمیزنم.پس:
کسی که میخواد عوض شه، نگاه نمیکنه چی بوده، نگاه میکنه چی میخواد بشه.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved