1مه

ساکت میشم.

نفس می کشم، زندگی می کنم.
برا گفتن، دستم به نوشتن نمیره.
پیچا کم شدن، ولی خیلی طولانی.
میگه الف، میگم آینده، آرزو، استقلال، ابرای بارونی، اس ام اس، احساس
میگه ب، میگم باور، برگ، بچم، بچه ای، بچه ایم، بچه اند.
میگه پ، میگم پدرم، پیاده، پول، پر
میگه ت، میگم تئاتر، تا کی؟
میگه ث، میگم هی
میگه ج، میگم جابر، جبران، جیب
میگه چ، میگم چقدر؟
میگه ح، میگم حال، حادثه، حوصله ندارم!!!
میگه خ، میگم خیال، خر هم خودتی!!!
میگه د، میگم دوست، دوا، درد، دارد.
میگه ذ، میگم ذلیل
میگه ر، میگم رفتی برگرد.
میگه ز، میگم زندگی، زیاد میخوام، خیلی زیاد.
میگه ژ، میگم ژولوسکا!!!
میگه س، میگم سر به سرم نزار…
میگه ش، میگم شب، شالاپ، شیشه عمر
میگه ص، میگم صبر، صداقت
میگه ض، میگم ضرر
میگه ط، میگم طیب
میگه ظ، میگم ظرفارو بشور
میگه ع، میگم عین خیالشم نیسق.
میگم غ، میگم غلام
میگه ف، میگم فراوون
میگه ک، میگم کودک.
میگم گ، میگم گریه!!!
میگه ل، میگم لاف
میگه م، میگم مادرم، مهربان، مهدی، منطق
میگه ن، ساکت میشم.

بازنشر پست

درباره مهدی خطیری

عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم. + ادامه دارد.

پاسخ خود را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© Copyright 1989-2018, All Rights Reserved