3آبان

من و سه دوست – قسمت یک

من سه تا دوست داره که به اضافه ی من با هم کار می کنن.
دوست یک = یک
دوست دو = دو
دوست سه = سه
یک و دو با هم کار می کنن = کاریک
دو و سه با هم کار می کنن = کاردو
یک و دو و سه با هم، هم کار می کنن = کارسه
من هم تو هر سه تا کار می کنه.
.
دو و سه سر قراری که با یک برای کارسه دارن نمیان و هرکدوم جدا تماس میگیرن که نمیتونن بیان و دلیلی برای نیومدنشون میارن.
یک قانع نمیشه و با آوردن دلایلی فکر می کنه که دو به خاطر کاردو که با سه داره کارسه رو که با یک دارن رو دو دره کرده.
یک کلی به کاری که دو در مقابلش انجام داده فکر می کنه و با فکر کردن به مجهولات و معلومات دلایلی به نظر محکم میاره که دو کارسه رو با سه برای انجام کاردو دو دره کرده.
من برای فهمیدن ماجرا با دو تماس گرفت و پرسید: کاردو کِی انجام میشه و دو در جواب دلیلی که سه برای نیومدن سر کارسه به یک داده بود رو به عنوان دلیلی برای انجام نشدن کاردو به من گفت.
من به سه اس داد و پرسید که با سه سر کاردو رفتی و در جواب همون دلیلی که برای نیومدن سر کارسه به یک گفته شد رو خوند.

– آیا یک افکار بی اساسش رو پرورونده ؟
– آیا دو، کارسه رو با سه دو دره کرد ؟
– آیا سه کاردو و کارسه رو دو دره کرد ؟
– آیا من افکار بی اساسش رو پرورونده ؟
– آیا ……
.
.
.

بازنشر پست

درباره مهدی خطیری

عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم. + ادامه دارد.

پاسخ خود را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved